Sàn Vinyl kháng khuẩn ChinYang - Made in Korea, CO/CQ đầy đủ, 100% Virgin Material. Roll Size: 2.3mm x 2m x 20m. Wear layer: 0.7mm/PUR